čtvrtek 2. července 2015

Realitní poradna 07/2015

Chcete si zkrášlit zahradu pergolou či zahradním domkem? Přečtěte si, co musíte udělat, aby stavba byla postavena na pozemku legálně.
Od 1. ledna 2007 platí nový stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb.) o územním plánování a stavebním řádu, jehož novela vstoupila v platnost 1. ledna 2013. Dle znění tohoto zákona není nutné stavební povolení ani ohlášení při stavbě drobných staveb – nářaďové a zahradní domky, pergoly, atd. Přesněji se jedná o stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, neobsahující pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, nesloužící k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů. Nicméně i v těchto případech musí stavebník požádat o územní souhlas. Celé řízení je ale podstatně jednodušší a rychlejší. Územní souhlas není správním rozhodnutím a nevydává se ve správním řízení – nejsou zde tedy účastníci řízení, nepodávají se námitky apod. Bezprostřední sousedé musí se stavbou výslovně předem souhlasit – jejich podpis (souhlas) musí stavebník přiložit k žádosti o územní souhlas (§ 96 odst. 3 písm. d) stavebního zákona). K žádosti musí doložit výkresy stavby, výkres situace a popis stavby, stačí pouze schematické výkresy, bez razítka autorizovaného projektanta. Podmínkou vydání územního souhlasu je dodržení 2metrové vzdálenosti od hranice pozemku. Pokud vzdálenost není dodržena, ale sousedé s tím souhlasí, musí výkres situace obsahovat jejich podpis.  Stavební úřad sám posoudí, zda bude stavbou zasaženo do práv třetích osob. Pokud by tomu tak mohlo být, je povinen zamítnout žádost o územní souhlas a zahájit územní řízení. Pokud je vše posouzeno kladně, stavební úřad by měl udělit stavební souhlas do 30 dnů od podání. Toto vše platí v případě, kdy stavbu stavíme sami, staví nám ji firma, ale i pokud zakoupíme zahradní domek, pergolu, atd. u obchodníka a on nám ji přijede namontovat. Většina dodavatelů pergol a zahradních domků s montáží nechce vidět stavební povolení, ohlášení ani souhlas, ale zákazník podepisuje objednávkový list nebo smlouvu o dílo, ve které se říká, že "Objednatel má vyřízené veškeré dokumenty ke stavbě". Více informací jaký typ povolení potřebujete pro Vámi vybranou stavbu zda stavební povolení, ohlášení nebo oznámení Vám sdělí příslušný stavební úřad, pod který spadá parcela, na níž chcete stavět.