úterý 4. srpna 2015

Realitní poradna 08/2015Co je nutné vědět o odstupových vzdálenostech při stavbě rodinného domu na pozemku. 

Ve smyslu platných zákonů a souvisejících předpisů je třeba respektovat, že předmětný pozemek svými vlastnostmi, velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním a základovými poměry musí umožnit umístění, realizaci a užívání stavby pro navrhovaný účel bydlení a musí být dopravně napojen na vyhovující veřejně přístupnou pozemní komunikaci.
Koncepci, uspořádání i velikost rodinného domu může významně ovlivnit konkrétní poloha pozemku v území, jeho půdorysný tvar i vertikální členění a uspořádání terénu, jeho napojení na dopravní komunikace a inženýrské sítě.
Vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické a architektonické, podmínky životního prostředí, hygienické, ochrany povrchových a podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, civilní ochrany, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. Odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technickou infrastrukturu.
Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m. Ve zvlášť stísněných územních podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až na 4 m, pokud v žádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místností. S ohledem na charakter zástavby je možno umístit až na hranici pozemku rodinný dům, garáž a další stavby a zařízení související s užíváním rodinného domu tehdy, když nejsou ve stěně na hranici pozemku žádné stavební otvory, tedy okna, větrací otvory atd.
Vzdálenost garáže a dalších staveb souvisejících s bydlením umístěných na pozemku rodinného domu nesmí být od společných hranic pozemků menší než 2 m. Vzdálenost průčelí budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejméně 3 m od okraje vozovky silnice nebo místní komunikace.
Vzájemné odstupy a vzdálenosti se měří na nejkratší spojnici mezi vnějšími povrchy obvodových stěn, balkonů, lodžií, teras, dále od hranic pozemků a okraje komunikace.