čtvrtek 4. června 2015

Realitní poradna 06/2015Koupě domu či bytu s věcným břemenem vyznačeným v listě vlastnictví. 


Věcná břemena jsou věcná práva k věci cizí, spojena s nemovitostmi již od dob starého Říma. Zpravidla jde o povinnost strpět určitá omezení, popřípadě se zdržet nějakého jednání ve prospěch jiného. V dnešních podmínkách se setkáváme nejčastěji s věcnými břemeny vedení inženýrských sítí přes soukromý pozemek, popřípadě s věcným břemenem přístupu na něj. U bytů a domů je často na výpisu z katastru vyznačeno věcné břemeno užívání související zpravidla s dožitím původního majitele.
Věcné břemeno vzniká na základě písemné smlouvy, závěti ve spojení s výsledky řízení o dědictví, schválenou dohodou dědiců, rozhodnutím příslušného orgánu nebo ze zákona. Tato věcná břemena jsou buď spojena s určitou osobou a úmrtím této osoby zanikají nebo jsou spojena s nemovitostí a v tomto případě přecházejí na nového nabyvatele nemovitosti v souvislosti s jejím převodem.
Věcná břemena zanikají rozhodnutím příslušného orgánu či ze zákona anebo také na základě dohody účastníků. Vznikne-li mezi věcným břemenem a výhodou oprávněného hrubý nepoměr, může soud rozhodnout, že se věcné břemeno za přiměřenou náhradu omezuje nebo ruší.
Omezení vlastnických práv a povinnosti z nich vyplývající je složitý právní proces, který skrývá řadu nástrah. Pokud zvažujete prodej či koupi nemovitosti, která má v listě vlastnictví vyznačeno věcné břemeno, rozhodně se obraťte na renomovanou advokátní kancelář nebo realitní společnost, která má s touto problematikou zkušenosti a pomůže konkrétní případ vyřešit.